HUR KAN VI HJÄLPA ER?

VÅRA TJÄNSTER

VÄGMARKERINGAR

Vägmarkeringen används huvudsakligen för att ge trafikanterna visuell ledning och information. Vägmarkeringar kan också användas för att informera trafikanterna om förhållanden längre fram i färdriktningen som kräver att någon form av åtgärd behöver vidtas. Det finns två typer av vägmarkeringar:

– Längsgående innefattar mittlinje, körfältslinje och kantlinje.

– Tvärgående innefattar exempelvis övergångsställen, stopplinjer, pilar, parkeringsplatser mm.

Vi utför utsättning (förmarkering) av vägmarkeringsåtgärder på nya och gamla vägbeläggningar, dvs vi sätter ut smala vita sträck på en nyasfalterad väg som vi måttat ut för att få rätt körfält- och vägrensmått samt märker på vilken sorts linje det ska vara. Detta kräver både erfarenhet, kunskap och noggrannhet. Därefter målar entreprenören permanenta linjer efter utsättningen.
Utsättningen utför vi mestadels maskinellt.

Beläggningsdrag- Räfflor- Mitt och kanträcken

BELÄGGNINGSDRAG
Vi utför utsättning av beläggningsdrag inför nya vägbeläggningar. Det är viktigt att vägmarkeringen målas vid beläggningsskarven så att trafikanterna inte kör på skarven regelbundet. Vi kan hjälpa Er att sätta ut en heldragen linje, då bidrar vi till att beläggningsskarven blir rak och att den hamnar rätt. Vi kan även utföra utsättning för beläggningskanten på mötesseparerade vägar, där det är väldigt viktigt att vägbanans bredd är tillräckligt bred för att körbanor och vägrenar får rätt mått.

RÄFFLOR
Fräsning av räfflor har utförts på vägmitt och vägren i många år i Sverige. Räffelfräsning utförs för att öka trafiksäkerheten på vägarna.

Dom vanligaste räfflorna som utförs idag är sinus och cirkulär räffla. Cirkulär räffla är 50 cm bred och utförs mestadels på motorvägars vägren. Sinusräfflan är 30-55 cm bred och utförs på vägmitt på tvåfältsvägar och vägrenen på mötesfria vägar.
Vi har kunskapen om dom olika räfflingstyperna och kan sätta ut för det.

MITT- OCH KANTRÄCKEN
Idag byggs det många mötesseparerade vägar för att öka säkerheten för trafikanterna. Vi utför en heldragen utsättning för mitt- och kanträcken. 

Inventering av Vägmarkeringar

Vi utför inventering av längsgående, tvärgående och övriga vägmarkeringar samt för räfflor. Det gör vi genom okulär bedömning och kan även verifiera genom stickprovsmätning.

Sedan år 2022 kan vi även inventera kompletteringsbehovet med hjälp av vår mobila funktionsmätningsbil.

Vägmarkeringsstatus och kompletteringsbehov dokumenteras och sammanställs som underlag för beställning. Hänsyn tas till planerade beläggningsåtgärder.

Byggledning – Projektering – Konsultering

BYGGLEDNING
Som byggledare kan vi bistå som kundens stöd för kunskapen inom vägmarkering. Som vid projektering, tekniska bedömningar och informationshantering och kommunikation i planeringen och bistå vid framtagandet av olika handlingar.

PROJEKTERING
Vi utför projektering av:
– Frisiktsmätning
– Räfflingsåtgärder
– Utsättning av vägmarkeringsåtgärder på nya vägbeläggningar

KONSULTERING
Genom vår kompetens och erfarenhet kan vi vara en vägledande och stödjande part till vår kund. Vi är gärna med både innan, under och efter projektets gång.

Frisiktsmätning

Vi utför projektering, planering och mätning av frisikt som underlag för utförandet av heldragen- eller varningslinje.
Vid frisiktsmätning används en ”siktbil” och en ”förbil” som framförs längs en väg med mittlinje för registrering av skymd och fri sikt. Siktbilen är utrustad med ett modernt system som registrerar dom olika företeelserna samt en rörlig kamera som kan följa förbilens lykta med ett förutbestämt avstånd sinsemellan baserat på hastigheten på vägen.

Skymd sikt registreras i de fall något fast hinder kommer mellan bilarna så att kameran tappar den visuella kontakten med förbilens lykta.
Det är väldigt viktigt för trafikanternas säkerhet att frisiktsmätning utförs vid ny vägbeläggning samt uppdateras med jämna mellanrum för att varnings- och heldragna linjer ska vara på rätt ställen.

Mobil funktionsmätningsbil

 
 

Med mobil funktionsmätning utförs en kontroll av längsgående vägmarkeringar med mobil mätutrustning. Mätningen kan göras i normal trafikhastighet och påverkar inte trafikflödet. Mätning utförs vid exempelvis åtgärdsinventering, kontroll av totalentreprenader samt leverans- och garantikontroller.

Vi kan leverera mätning av vägmarkeringars:
– Retroreflexion (nattsynbarhet) i torrt och vått tillstånd.
– Luminanskoefficienten (dagsynbarhet)i torrt tillstånd.
– Täckningsgrad.
– Bredd och längd på linjen.
– Intermittensen, avståndet mellan dellinjer.

Allt detta för att säkerställa att funktionen uppfyller ställda krav!

VARFÖR PRICKMAN?

SERIÖS AKTÖR MED
MÅNGÅRIG ERFARENHET

20+ ÅRS ERFARENHET 

Prickman grundades år 2000, så vi vet vad vi pratar om.

TRYGGHET 

Prickman är en trygg partner när det gäller vägmarkeringar.

HÅLLBARHET

Vi levererar miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar.
Förfrågan